• 24 maja 2024

​Choć kupno nieruchomości od dewelopera obarczone jest obecnie mniejszym ryzykiem niż przed 2012 rokiem, nadal istnieje możliwość, że deweloper nie wywiąże się z warunków umowy. Może to być opóźnienie w oddaniu do użytku lub problemy fizyczne czy prawne. Co powinniśmy zrobić, aby chronić swoje prawa?

Możemy żądać kar umownych, jeśli deweloper nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy. Choć prawo nie określa wysokości kar, powszechnie uważa się, że kara przekraczająca 5% wartości nieruchomości jest wygórowana. Wygórowane kary umowne mogą jednak podlegać złagodzeniu. Można zmniejszyć karę dostosowując ją do swoich okoliczności. Ważne jest, aby przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy skonsultować się z prawnikiem. Będziemy musieli dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli w umowie deweloperskiej nie ma podobnego zapisu. W jakich sytuacjach możemy ubiegać się o odszkodowanie od dewelopera

Odmowa przyjęcia inwestycji lub przeniesienia własności

Opóźnienie w przekazaniu mieszkania deweloperowi to najczęstszy grzech. Warto zaznaczyć w umowie, że za każdą zwłokę wykraczającą poza wyznaczony termin może być naliczona kara. Może to być związane z opóźnieniem w przeniesieniu własności mieszkania. W zawarciu umowy sprzedaży. Deweloper nie oddał mieszkania w terminie.

Dobrym pomysłem jest klauzula opisująca odszkodowanie, które może przysługiwać poza karami umownymi. Być może uda nam się odzyskać więcej niż należne nam kary umowne z powodu opóźnienia dewelopera. Musielibyśmy zapłacić tylko karę umowną, gdyby klauzula ta nie była zawarta w umowie. Jeśli jednak dodamy tę klauzulę do naszej umowy, będziemy mogli dochodzić dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych. Będziemy jednak musieli udokumentować każdą szkodę.

Jeśli kupujący chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy z powodu opóźnienia w podpisaniu umowy ostatecznej, musi wyznaczyć deweloperowi dodatkowy 120-dniowy termin na zawarcie umowy. Jeśli po upływie tego terminu deweloper nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, wówczas tylko nabywca może skorzystać z prawa (nie obowiązku) odstąpienia od umowy. Od umowy można odstąpić bez konsekwencji finansowych. Może też żądać od dewelopera zapłaty kary umownej za opóźnienie.

Wady lokalu - czy przysługuje rękojmia?

Tak, jest. Obowiązuje ona przez pięć lat od dnia oddania przedmiotu umowy. Jednakże okres pięciu lat liczy się od dnia sprzedaży mieszkania, jeżeli nastąpiło to przed podpisaniem umowy. Umowa obejmuje wszystkie wady prawne i rzeczowe nieruchomości. Nie obejmuje jednak tych, które były znane nabywcy w momencie sprzedaży. Deweloper musi też w ciągu 30 dni usunąć wady ujawnione podczas odbioru mieszkania. Termin ten może jednak zostać przedłużony z przyczyn obiektywnych. W przypadku znacznych opóźnień, deweloper może zaoferować rekompensatę finansową.

Ważne jest, aby przed podpisaniem umowy skonsultować się z prawnikiem w celu ochrony naszych interesów i uniknięcia błędów w umowie deweloperskiej. Wiele osób postrzega zakup domu lub mieszkania jako poważną inwestycję, która będzie trwała przez całe życie. Jej negatywne lub pozytywne skutki odczuwają przez wiele lat. Analiza umowy pod kątem kar umownych i odszkodowań może nam pomóc w uniknięciu negatywnych konsekwencji wynikających z nieterminowego dewelopera.

Partner materiału: nwlegal

Top